Contact

Pretraga

Politika privatnosti

1. Kontrola i prijem ličnih podataka

Champs à renseigner
Texte

Ovim putem obaveštavamo Vas da Vaše lične podatke prikupljene na ovoj web stranici i, uopšteno, u kontekstu poslovnog odnosa koji imate s našom kompanijom, obrađuje Axereal Serbia doo, Kotorska 64, 21 000 Novi Sad, Srbija. Prikupljene lične podatke obrađuje Axereal Serbia doo. Lični podaci će biti dostupni i našim tehničkim provajederima („podizvođačima“ u smislu uredbe), za stroge potrebe njihove misije. 

2. Svrha prikupljanja ličnih podataka

Champs à renseigner
Texte

Ako su neki od Vaših ličnih podataka potrebni da bismo izvršili ugovor u kojem ste Vi ili Vaša kompanija strana ili da bismo ispunili regulatornu obvezu, o tome ćemo Vas obavestiti u trenutku prikupljanja. Vaši lični podaci će se koristiti na različite načine, u zavisnosti od razloga zbog koga ste stupili u kontakt sa našom kompanijom: 

• Za potrebe izvršenja Vašeg ugovora ili ugovora sklopljenog od strane kompanije koju zastupate (izvršenje obaveza, fakturisanje, nadzor izvršenja ugovora, isporuka, postprodajne usluge i potraživanja, upravljanje dosijeom klijenta, upravljanje dugom i sudski spor, organizacija takmičenja, lutrije ili bilo koje promotivne aktivnosti zasnovane na temelju Vašeg učestvovanja); 

• Da bismo preduzeli korake po zahtevima pre sklapanja ugovora (upravljanje aplikacijama kandidata, zahtev za podacima o našoj grupi ili sastavljanje procena); 

• Da bismo ispunili svoje pravne, računovodstvene i poreske obaveze; Vaši će se podaci takođe koristiti, u koliko ne uložite prigovor, kako bismo zadovoljili naše legitimne potrebe za sprovođenjem ankete o zadovoljstvu, analizi potreba, poboljšanju kvaliteta naših usluga putem boljeg znanja o klijentima, kao i u komercijalne svrhe, u okviru Vaših interesa i prava. 

3. Prava subjekta podataka

Champs à renseigner
Texte

Podsećamo Vas da imate pravo da pristupate, ispravljate bilo koje netačne podatke koji se tiču Vas i u slučajevima predviđenim uredbom, uložite prigovor, dobijete brisanje određenih podatke ili ograničite njihovu obradu ili tražite prenosnost za prenos trećoj strani, ali i da definišete sudbinu Vaših podataka nakon Vaše smrti. Želim da iskoristim svoja prava, pišite nam na sledeću adresu -Axereal Serbia doo, Kotorska 64, 21 000 Novi Sad, Srbija - i priložite bilo koji odgovarajući prateći dokument da opravdate svoj identitet i, ako podležu zakonskim ograničenjima, svoj zahtev. Svoj zahtev možete poslati i na sledeću adresu e-pošte: dpo@axereal.com. 

4. Zadržavanje ličnih podataka

Champs à renseigner
Texte

Vaši lični podaci će se čuvati sve dok su potrebni za ispunjenje gore navedenih ciljeva, posebno u narednim periodima: 

Izvršenje operacije potrage 

3 godine nakon datuma prikupljanja podataka ili prvog kontakta sa klijentom 

Program lojalnosti (ankete o zadovoljstvu, postupci za žalbe i usluge nakon prodaje) 

Tokom poslovnog odnosa 

Praćenje odnosa sa klijentima (studije, ankete, testiranje proizvoda) 

Tokom poslovnog odnosa 

Provođenje ankete sa klijentima 

Tokom poslovnog odnosa 

Vođenje liste osoba koje se usprotivljuju direktnom marketingu 

3 godine nakon registracije na listi 

Ustava i upravljanje klijentom i spisom potencijalnih klijenata 

3 godine od dana prikupljanja podataka ili prvog kontakta koji je nastao sa potencijalnim klijentom 

Upravljanje delinkvencijom, predstečajnim i parničnim pretresom 

Predstečajni postupak: do nagodbe ili neispoštovanja, do propisivanja pravnog postupka Tužba: do iscrpljivanja pravnih lekova 

Upravljanje kolačićima 

13 meseci 

Na kraju ovih perioda vaši lični podaci biće izbrisani iz aktivnih baza podataka i ako je potrebno, arhivirani u periodu koji ne prelazi zakonom propisane rokove zastarevanja ili odgovarajuće obaveze arhiviranja. Kada isteknu ovi rokovi, lični podaci će biti uništeni. 

5. Kontaktirajte službenika za zaštitu podataka

Champs à renseigner
Texte

Za sve dodatne informacije ili poteškoće u vezi sa obradom Vaših podataka, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka (DPO) na sledeću adresu: dpo@axereal.com;